Betingelser

Tilmelding:
Udfyld tilmeldingsblanket og send depositum på 50 % af rejsens pris pr. person

Vigtigt - Rejsen er først booket når depositum er indbetalt

Betalingsbetingelser

Ved bestilling tidligere end 8 uger før afrejse betales 50% af rejsens pris ved bestilling.

Senest 10 uger før afrejse betales restbeløbet. Indbetales restbeløbet ikke rettidigt har Skotsk Jagtformidling ret til at annullere rejsen. Det indbetalte depositum er i så fald tabt i samme omfang som Skotsk jagtforening har forpligtet sig over for underleverandører og ligeså er Skotsk Jagtformidling berettiget til vederlag på min. kr. 3000,-

Ved bestilling senere end 10 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris ved bestilling.

Endelig afregning for evt. ikke forudbetalte trofæer m.v. sker efter hjemkomsten, når opgørelsen fra reviret/destinationen foreligger. Alle betalinger er netto kontante.

Våbentilladelse

Når man rejser på jagt i udlandet med egen våben kræves der et EU- våbenpas som anbefales at skaffe i god tid før inden afrejse. Våbenpasset udstedes gratis af politimesteren i den politikreds, hvor kunden er bosiddende. Såfremt man har en gyldig EU- våbenpas skal man bemærke at haglvåben skal opdateres hvert år. Det kan tage op til 3 uger at få et våbenpas lavet hos politiet.

Til Storbritannien kræves en såkaldt ”firearm certificat”. Det gælder både til riffel og haglbøsse, ekspeditionstiden er op til 6 uger. Til denne tilladelse, som jeg sørger, skal bruges 1) kopi af gyldig jagttegn 2) kopi af gyldig riffeltilladelse 3) original gyldig EU våben pas. Vær opmærksom på udløbsdatoen for dit pas.

Ifølge Schengen-aftalen skal man ved indførelse af våben indenfor EU være i besiddelse af et gyldigt våben pas. Det er klienternes eget ansvar at kontrollere, at de papirer de modtager fra Skotsk Jagtformidling er udfyldt korrekt. Være særlig opmærksom på voucher og våbentilladelser (firearm), at numrene på dit våben er i overensstemmelse med det der er påført i tilladelsen.

Ekstra våbentilladelser afregnes med kr. 500,-

Afbestilling

Bestilling af et rejsearrangement hos Skotsk Jagtformidling er bindende.

Hvor intet andet fremgår af tilbudsmateriale eller kontrakter, kan afbestilling kun ske efter følgende retningslinjer:

Ved afbestilling tidligere end 8 uger før afrejsedagen betales min. kr. 3.000, - pr. jæger.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris.

For ikke jagende ledsagere betales kr. 1.000, -

Der gælder særlige afbestillingsregler for flybilletter, og der hæftes i overensstemmelse med disse regler - allerede udstedte flybilletter kan IKKE refunderes.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsedagen, er hele rejsen forfalden til betaling. Hæftelsen omfatter også mindsteprisen på bestilte stk. vildt.

I visse tilfælde er det nødvendigt at booke bestemte revirer fast, hvorved afbestilling er umulig. Tilsvarende gælder, hvor Skotsk Jagtformidling i øvrigt forpligter sig overfor tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse.

I sådanne tilfælde vil Skotsk Jagtformidling bestræbe sig på at begrænse kundens tab ved at afsætte rejsen til anden side, men Skotsk Jagtformidling kan ikke holdes ansvarlig, dersom dette ikke lykkes.

Jagtforsikring Afbestillingsforsikring, jagtansvarsforsikring, udstyrsforsikring, vil være en god tryghed at tegne. Udvidet jagtansvarsforsikring vil nogle godser kræve ca. £ 60

Husk! at bestille forsikringer samtidig med bestilling af jagten.

Flyselskaber

De forskellige flyselskaber har forskellige regler for handling af våben og trofæer. Det er op til den enkelte rejsende selv at undersøge vægtbegrænsninger, handlingfee etc. der ligger udenfor Skotsk Jagtformidlings indflydelse.

Normalt tilladte bagagevægt er 10 - 20 kg – gældende for den totale bagagemængde inkl. skydevåben med mindre andet er nævnt. Vægt ud over det tilladte, afregnes i lufthavnene som overvægt direkte til flyselskabet eller lufthavnen.

IKKE inkluderet
Transport med fly/leje bil eller båd rejse, forsikringer, drikkepenge, Ophold/mad.

Drikkepenge forventes som i mange andre lande også i Storbritannien, til jagtpersonalet.

Få nærmere oplysninger herom.

Reklamationer

Skulle der mod forventning opstå grundlag for reklamation vedr. jagtlige forhold, skal dette omgående fremføres på destinationen til jagtansvarlige skriftligt, med jagtansvarliges underskrift. Forudsætningen for at få en klage behandlet er at der er klaget direkte på destinationen og det er skriftligt med underskrift af jagtansvarlige samt kunden, så der ikke opstår misforståelser. Kontakt samtidig med klagen Skotsk Jagtformidling, da jeg i de fleste tilfælde kan afhjælpe jer straks, så arrangementet forbliver en succes. Hvis ovenstående ikke er overholdt, kan der ikke bagefter fremføres erstatningskrav imod mig.

Man har ikke krav på erstatning eller kompensation, såfremt mangler ved rejsen skyldes en uvedkommende tredjemand, som Skotsk Jagtformidling ikke har kunnet forudse eller afbødet ved rejsens bestilling. Man har endvidere ikke krav på erstatning eller kompensation, der skyldes udefra kommende ændringer eller noget Skotsk Jagtformidling har ansvar for. som ikke med passende omhyggelighed kunne have været undgået.

Afbrydelse af ophold

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen form for tilbagebetaling.

Tilbagebetaling finder ikke nødvendigvis sted.

Vær opmærksom på, at visse revirer ikke betaler tilbage, hvis de skønner, at jægeren har været ført til en fair chance. Om han/hun udnytter chancen eller ej er op til den enkelte. Sagt på en anden måde: Skyder du forbi uden at træffe, anskyder du et stykke vildt, eller har du et afskudsbart stykke vildt stående stille og roligt på acceptabel skudafstand med bredsiden / bladet til - altså en fair chance - din riffel klikker, eller du får dig af den ene eller anden grund ikke taget sammen til at afgive skud, kan din jagtfører med rette sige, at du har haft en fair chance, men du udnyttede den ikke. I så fald vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted. Evt. tilbagebetaling ved ikke nedlagt hjort vil finde sted hvis ovennævnte er overholdt og man ikke har haft skudchance, dog fratrækkes der for jagt med stalker og kørsel.

Forbehold

Oplysninger i brochure, tilbud eller andre Skotsk Jagtformidlings markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen om køb af rejsen. Ingen aftale som evt. er blevet indgået imellem mine kunder og jagtfører eller chefer på destinationen ud over det der er aftalt med Skotsk Jagtformidling accepteres ikke på nogen måde.

Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af regeringsindgreb, valutakursudsving, devaluering, udefrakommende prisstigninger eller andre forhold, som Skotsk Jagtformidling er uden indflydelse på.

Jeg optræder som agent for jagtrevirer, opholdssteder, transportselskaber m.m., og er uden ansvar for ændringer m.v. som følge af aftalebrud, vejrlig eller andre forhold som jeg ingen indflydelse har på.

Der tages også forbehold for trykfejl i tilbud / beskrivende materiale og evt. faktura.

Moms for rejsebureauer

•Den 1. januar 2011 trådte skatteministeriets ”Bekendtgørelse nr. 685 om ændring af merværdiafgiftsloven – Særordning for rejsebureauer (momslovens § 67 og 68a)” i kraft.

I forsøg på at finde en fair måde at fordele denne udgift på, har jeg valgt at opkræve hver jæger på henholdsvis DKK 350,- eller DKK 475,- for rejser under og over DKK 10.000, -.